(US): +1 224 223 7002    (ČR): +420 732 241 510

Aktuality

16.10.2021
Vážení zákazníci, dne 30.9.2021 jsem obdrželi výpověď nájemní smlouvy v lodním skladu Addison, IL. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Intenzivně hledáme alternativní sklad, kam bychom Vaše zásilky přesměrovali. Bohužel se nám jej, přes veškerou snahu, nepodařilo prozatím nalézt. Jsme proto nuceni pozastavit přijímání zásilek pro přeposlání v lodním skladu Addison, IL od 25.10.2021. Sdělení se týká všech zásilek (balíků, aut, motorek, palet, stěhování,...), které si do skladu necháváte doručovat sami. O opětovném otevření lodního skladu pro zásilky na přeposlání Vás budeme informovat v další tiskové zprávě a e-mailem. Děkujeme za pochopení a trpělivost. www.shipexus.cz & www.euroshipex.com

Přeposlání balíků

29.12.2016
Adresa pro přeposlání balíků:
Vaše_jméno Euroshipex
1020 W Republic dr
Ste 1
Addison, IL 60101
USA

Nezapomeňte připsat adresu kam máme balík v ČR doručit a telefonický kontakt. Děkujeme

Odjezd kontejneru

Nejbližší odjezd:

Sledování zásilky

Číslo zásilky (xxx-yyyyy):

Kalkulačka


Kam

Přeprava

Rozměry

x x

Váha:

Kontaktujte nás


Telefon (US): +1 224 223 7002
Telefon (ČR): +420 732 241 510
E-Mail: info@euroshipex.com

Zboží vyloučené z přepravy

Následující položky nejsou přijímány k přepravě do jakékoli destinace, pokud není z naší strany dohodnuto jinak:

1. peníze (mince, hotovost, peníze v papírové podobě, zboží, které je ekvivalentem hotovosti jako např. rubopisované akcie, obligace, hotovostní akreditivy), sběratelské mince a kolky;

2. výbušniny, ohňostroje a jiné zápalné nebo hořlavé zboží;

3. lidské tělo, orgány a části těla, lidská a zvířecí embrya, zpopelněné a z hrobu vyjmuté lidské ostatky;

4. zásilky určené adresám apo / fpo (armádní poště);

5. zásilky na dobírku;

6. střelné zbraně, výzbroj, munice, jejich součásti;

7. potraviny, potraviny podléhající zkáze a nápoje, které vyžadují chlazení či jinou ekologickou kontrolu;

8. rostliny a rostlinný materiál, včetně semen a řezaných květin (řezané květiny se přepravují jen na určitá místa, která mohou být na požádání sdělena);

9. výherní losy, příslušenství pro hazardní hry, kde je to právními předpisy zakázáno;

10. zboží podléhající rychlé zkáze (jiné, než uvedené v bodě 7 tohoto odstavce), pokud nebylo předem dohodnuto jinak;

11. pornografie a / nebo obscénní materiály;

12. zásilky, které mají následující charakter, pokud nebylo předem dohodnuto jinak:
a. karnety (přechodné povolení pro bezcelní dovoz za účelem výstav atd.);
b. požadavky na vrácení cla (nárok na vrácení dovozního cla v okamžiku vývozu);
c. dočasné dovozní záruky (umožňují dočasné dovozy za účelem opravy, apod.);
d. akreditivy. Zásilky, které jsou předmětem akreditivu jsou obecně zakázány, s výjimkou těch, které jsou přepravovány službou FedEx Expanded Service Mezinárodní Letecký nákladní list vyžadují „courier receipt“ („stvrzenku kurýra“) jak je definováno v článku 25 USP 600;

13. nebezpečné odpady včetně, ale ne výlučně, použitých injekčních jehel a/neboinjekčních stříkaček nebo zdravotnického odpadu;

14. mokrý led (zmrzlá voda);

15. zásilky, jejichž přeprava, dovoz nebo vývoz jsou zakázány zákonem nebojiným obecně závazným právním předpisem;

16. zásilky, jejichž deklarovaná celní hodnota převyšuje nejvyšší povolenou hodnotu;

17. nebezpečné zboží, s výjimkou povoleného zboží uvedeného v článku 9 „nebezpečné zboží“;

18. mrtvá nebo vypreparovaná zvířata;

19. mokré, prosakující či zapáchající balíky;

20. zásilky balené v kraftovém - sulfátovém balícím papíře;

21. živá zvířata a hmyz;

22. zásilky, které mohou způsobit škodu na zařízení, personálu nebo zásilkách, nebo jim způsobit zpoždění. Euroshipex vylučuje veškerou odpovědnost za Zásilky výše uvedeného charakteru i v tom případě, že byly tyto zásilky k přepravě přijaty (ať již k přijetí došlo omylem či vědomě).

24. V závislosti na místě určení a volbě a možnostech služby a v souvislosti s uplatněním případných dalších regulačních a celních odbavení, mohou být pro některé druhy zboží stanovena další dodatečná omezení, a proto to může u nich vést k prodloužení doby přepravy. Euroshipex si vyhrazuje právo odmítnout přepravu zásilek uvedeného charakteru dle těchto omezení nebo z důvodů bezpečnosti a ochrany. Euroshipex je oprávněn účtovat zasílateli administrativní poplatky za odmítnuté balíky a náklady na vrácení zboží. Bližší informace jsou k dispozici na požádání.

25. Záruka vrácení peněz se netýká zboží, které je nepřijatelné pro přepravu.